Author: SAKU

รอบรั้วมหาวิทยาลัย | Nation University

38391

มหาวิทยาลัยเนชั่น เดิมมีชื่อเรียกว่า “วิทยาลัยโยนก” ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดเป็นมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2531 ดำเนินการโดยมูลนิธิโยนก วิทยาลัยโยนกได้รับอนุญาตจากที่ทำงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยโยนก” ในวันที่ 23 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2549 และต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2554 กระทรวงศึกษาธิการโดยคำเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยเนชั่น” มหาวิทยาลัยเปิดสอนในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยเปิดสอนมาจนถึงปัจจุบันรวม 32 ปี (พ.ศ. 2531 – 2563) มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วมากยิ่งกว่า 8,444 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 6,907 คนและระดับปริญญาโท 1,537 คน มหาวิทยาลัยเนชั่นเป็นวิทยาลัยเอกชนของจังหวัดลำปางที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สังคมด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตเป็นนักคิด ใฝ่เรียนรู้…

ทุนก้าวแรก คณะพยาบาลศาสตร์

1-25

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง👋🏻เปิดรับนิสิตใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 2👋🏻👉🏻รอบรับตรง ไม่จำกัดเขตพื้นที่👉🏻เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ จำนวน 20 คน เข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 2 รอบแรกก่อนรอบ portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 โดยหลักสูตรผ่านการประเมินจากสภาการพยาบาล https://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/1_3(9).pdf (โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน)➡รับสมัครรอบโควตา รอบแรก 20 โควตาตั้งแต่บัดนี้ – 30พ.ย.2562👉🏻รายงานตัว 7 ธ.ค. 2562👇🏻กรอกใบสมัครขอรับโควต้า https://www.nation-admission.com/instructor #คุณสมบัติ1.กำลังศึกษามัธยมศึกษา ชั้น ม.6 หรือจบมาแล้วไม่เกิน 4 ปี #เฉพาะ สายวิทย์-คณิต เท่านั้น💉 เกรดเฉลี่ยสะสมรวม 2.20…

คณะและหลักสูตร | Nation University

คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bachelor of Public Health Program in Public Health หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อเต็มภาษาไทย      :​ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชื่อย่อ ภาษาไทย      : ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Health (Public Health) ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ : B.P.H. (Public Health) การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา 1. นักวิชาการสาธารณสุข…