รอบรั้วมหาวิทยาลัย | Nation University

38391

มหาวิทยาลัยเนชั่น เดิมมีชื่อเรียกว่า “วิทยาลัยโยนก” ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดเป็นมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2531 ดำเนินการโดยมูลนิธิโยนก วิทยาลัยโยนกได้รับอนุญาตจากที่ทำงานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยโยนก” ในวันที่ 23 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2549 และต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2554 กระทรวงศึกษาธิการโดยคำเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยเนชั่น” มหาวิทยาลัยเปิดสอนในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยเปิดสอนมาจนถึงปัจจุบันรวม 32 ปี (พ.ศ. 2531 – 2563) มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วมากยิ่งกว่า 8,444 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 6,907 คนและระดับปริญญาโท 1,537 คน

มหาวิทยาลัยเนชั่นเป็นวิทยาลัยเอกชนของจังหวัดลำปางที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สังคมด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตเป็นนักคิด ใฝ่เรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ การประยุกต์ใช้ และมีคุณธรรม จิตสำนึกต่อสาธารณะ โดยมีกิจกรรมเพื่อฝึกฝนให้นิสิตมีประสบการณ์จริงสามารถนำวิชาความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีคุณภาพ

MISSION & VISION

วิสัยทัศน์ (Vision)

มหาวิทยาลัยเนชั่น ผลิตบัณฑิตคุณภาพ สร้างสรรค์สังคม สู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ (Mission)

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ รอบรู้ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ
  2. ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานวิชาการ พัฒนาท้องถิ่น
  3. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน ถ่ายโอนความรู้และการบริการวิชาการสู่สังคม
  4. สนับสนุนการถ่ายทอด-อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. บริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็ง และเติบโตอย่างมีคุณภาพ
vision-2474722
Author: SAKU