🔊 รู้ทันข่าวสาร! การเปิดสอบข้าราชการตำรวจ ก่อนใคร!! ❤️️

1-06

ข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร คืออะไร

ข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร หมายถึง ข้าราชการตำรวจที่ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นใน และ/หรือ มียศนายร้อยตำรวจตรีขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่ได้ผ่านการสอบเลื่อนขั้นมาแล้วนั่นเอง

โดยข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรนั้นจะมีระดับสูงกว่าข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ทั้งนี้ความรู้ ความสามารถของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรชั้นสัญญาบัตรนั้น ก็จำเป็นต้องรู้ เข้าใจ บทบาทหน้าที่ของชั้นประทวนเช่นเดียวกัน

เงินเดือนข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร นายร้อยตำรวจ

เกณฑ์เงินเดือนของทั้งสองระดับชั้นนั้นมีกระบวนการ ลำดับขั้นการพิจารณาไม่ต่างกัน เพียงชื่อย่อเท่านั้นที่ต่างกัน ดังนั้นในการประเมินค่าตอบแทนโดยมากก็แทบจะคล้ายกันนั่นเอง โดย จะได้รับการเลื่อนขั้นทุก 1.5 ขั้นต่อปี จนตลอดอายุราชการ 25 ปี ในกรณีที่ไม่ได้สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์อันน่าพึงพอใจแก่หน่วยงาน

อัตราเงินเดือนสำหรับตำรวจชั้นสัญญาบัตรผู้มียศร้อยตำรวจตรีขึ้นไป

ร้อยตำรวจเอก ร้อยตำรวจโทและร้อยตำรวจตรี (ส.1) อัตราเงินเดือนประมาณ 6,470 – 38,750 บาท

พันตำรวจตรี (ส.2) อัตราเงินเดือนประมาณ 13,160 – 38,750 บาท

พันตำรวจโท (ส.3) อัตราเงินเดือนประมาณ 16,190 – 54,820 บาท

พันตำรวจเอก (ส.4) อัตราเงินเดือนประมาณ 19,860 – 58,390 บาท

นอกจากนี้ยังจะได้รับเงินค่าตำแหน่งเพิ่มเติม เช่น
สายงานปราบปราม สายงานสืบสวน สายงานจราจร จะมีโอกาศได้รับเงินค่าปรับสูงสุด 10,000 บาทต่อเดือน

สวัสดิการที่นายสิบตำรวจจะได้รับ

1. บ้าน ห้องพัก ที่ทางราชการได้จัดเตรียมไว้ให้ หากยังไม่มีบ้านรองรับก็สามารถทำเรื่องเบิกค่าเช่าบ้านได้

2. ค่าเล่าเรียนของบุตรโดยชอบธรรม ถึง 3 คน จนถึงอายุ 25 ปี

3. ค่ารักษาพยาบาล พ่อแม่ บุตร และคู่สมรส

4. เบี้ยเลี้ยงต่างๆ ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ

5. เงินพิเศษ

6. ปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง

7. ค่าชุดเครื่องแบบปีละ 2,000 บาท

8. มีโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

9. สิทธิ์ในการพักผ่อน
• พักร้อน ได้ 30 วัน
• ลากิจได้ 45 วัน
• ลาคลอดบุตรได้ 90 วัน
• ลาบวชได้ 120 วัน
• ลาศึกษาต่อได้ 4 ปี

10. สวัสดิการกู้กองกลาง

11. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ (ดอกเบื้องสูงกว่าธนาคารทั่วไป)

12. สวัสดิการเงินกูเพื่อที่อยู่อาศัย

13. เงินบำเหน็จบำนาญ

14. กองทุนบำนาญข้าราชการ

15. เงินช่วยเหลือหากเสียชีวิต

✎ ประกาศการรับสมัคร